پارکینگ پازلی 551

parklift440metzingen-9d898d6f.jpg

پارکینگ پازلی مدل 551

در این پارکینگ یک خط عرضی سراسری در جلوی هر ورودی برای دسترسی به فضای پارک نیاز می باشد.

پالت های ورودی حرکت افقی دارند و پالت های فوقانی فقط دارای حرکت عمودی می باشند.در پالت های ورودی همیشه می بایستی یک پالت خالی برای حرکت افقی پالت ها خالی باشد.

برای خارج کردن خودرو پارک شده در طبقه فوقانی ابتدا می بایستی پالت های سطح پایین با حرکت افقی در جهت مناسب یک فضای خالی برای پایین آمدن خودرو مورد نظر فراهم نماید،سپس پالت مورد نیاز با حرکت عمودی در دسترس قرار میگیرد.

  • عرض هر پالت 270 سانتی متر و توان بارگزاری 2000کیلوگرم تا 2600 کیلوگرم
  • آرایش متغیر  2تا 10 شبکه در کنار یکدیگر
  • پارکینگ مستقل در دو سطح
  • امکان طراحی های مختلف بر اساس ارتفاع،عرض و وزن خودرو
  • بهره وری آسان و پارک راحت
  • سطح بالایی از ایمنی عملیاتی و کاربردی
  • استفاده از سیستم اثبات شده هیدرولیک

 

انواع محصولات

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu